Sing to Jehovah - Tagalog

001-P Ang mga Katangian ni Jehova
MP3

AAC
002-P Salamat, Jehova
MP3

AAC
003-P “Ang Diyos ay Pag-ibig”
MP3

AAC
004-P Gumawa ng Mabuting Pangalan sa Diyo
MP3

AAC
005-P Si Kristong Huwaran Natin
MP3

AAC
006-P Ang Panalangin ng Lingkod ng Dios
MP3

AAC
007-P Kristiyanong Pag-aalay
MP3

AAC
008-P Ang Hapunan ng Panginoon
MP3

AAC
009-P Purihin si Jehova na Ating Diyos!
MP3

AAC
010-P “Narito Ako! Isugo Mo Ako”
MP3

AAC
011-P Pinasasaya ang Puso ni Jehova
MP3

AAC
012-P Ang Buhay na Walang Hanggan ay Ipinangako
MP3

AAC
013-P Isang Panalangin ng Pasasalamat
MP3

AAC
014-P Lahat ng Bagay ay Ginagawang Bago
MP3

AAC
015-P Sangnilalang—Lumuluwalhati kay Jehova
MP3

AAC
016-P Tumakas Tungo sa Kaharian ng Diyos!
MP3

AAC
017-P Sulong, mga Saksi!
MP3

AAC
018-P Ang Matapat na Pag-ibig ng Diyos
MP3

AAC
019-P Paraisong Pangako ng Diyos
MP3

AAC
020-P Pagpalain ang Aming Pagtitipong Sama-sama
MP3

AAC
021-P Maligaya ang mga Maawain!
MP3

AAC
022-P “Si Jehova ang Aking Pastol”
MP3

AAC
023-P Si Jehova, ang Ating Lakas
MP3

AAC
024-P Tumitig sa Gantimpala!
MP3

AAC
025-P Katunayan ng Pagkaalagad
MP3

AAC
026-P O Lumakad na Kasama ng Diyos!
MP3

AAC
027-P Pumanig kay Jehova!
MP3

AAC
028-P Ang Bagong Awit
MP3

AAC
029-P Lumalakad sa Katapatan
MP3

AAC
030-P Namamahala Na si Jehova
MP3

AAC
031-P Tayo’y mga Saksi ni Jehova!
MP3

AAC
032-P Maging Matatag, Di-natitinag!
MP3

AAC
033-P Huwag Matakot sa Kanila!
MP3

AAC
034-P Pagiging Marapat sa Aming Pangalan
MP3

AAC
035-P Pasasalamat sa Pagkamatiisin ng Diyos
MP3

AAC
036-P “Ang Pinagtuwang ng Diyos”
MP3

AAC
037-P Ang Kasulatan—Kinasihan ng Diyos
MP3

AAC
038-P Ihagis ang Iyong Pasanin kay Jehova
MP3

AAC
039-P Ang Taglay Nating Kapayapaan
MP3

AAC
040-P Patuloy na Unahin ang Kaharian
MP3

AAC
041-P Sambahin si Jehova sa Panahon ng Kabataan
MP3

AAC
042-P “Tulungan Yaong Mahihina”
MP3

AAC
043-P Manatiling Gising, Matatag, at Malakas
MP3

AAC
044-P May-Kagalakang Nakikibahagi sa Pag-aani
MP3

AAC
045-P Sulong sa Unahan!
MP3

AAC
046-P Si Jehova ang Ating Hari!
MP3

AAC
047-P Ihayag ang Mabuting Balita
MP3

AAC
048-P Lumakad Araw-araw Kasama si Jehova
MP3

AAC
049-P Si Jehova ang Ating Kanlungan
MP3

AAC
050-P Ang Banal na Huwaran ng Pag-ibig
MP3

AAC
051-P Mangunyapit Tayo kay Jehova
MP3

AAC
052-P Ingatan Mo ang Iyong Puso
MP3

AAC
053-P Nagkakaisang Gumagawa
MP3

AAC
054-P Dapat Magkaroon ng Pananampalataya
MP3

AAC
055-P Walang-Hanggang Buhay—Sa Wakas!
MP3

AAC
056-P Dalangin Ko, Pakisuyong Dinggin
MP3

AAC
057-P Ang Pagbubulay-bulay ng Aking Puso
MP3

AAC
058-P Aking Panalangin ng Pag-aalay
MP3

AAC
059-P Sa Diyos Tayo Nakaalay!
MP3

AAC
060-P Palalakasin Ka Niya
MP3

AAC
061-P Ang Uri ng Pagkatao na Nararapat sa Akin
MP3

AAC
062-P Tayo ba’y Kanino?
MP3

AAC
063-P Manatiling Matapat
MP3

AAC
064-P Dibdibin Mo ang Katotohanan
MP3

AAC
065-P “Ito ang Daan”
MP3

AAC
066-P Buong-Kaluluwang Maglingkod kay Jehova
MP3

AAC
067-P Manalangin kay Jehova sa Tuwina
MP3

AAC
068-P Panalangin ng Mapagpakumbaba
MP3

AAC
069-P Ipaalam Mo sa Akin ang Iyong mga Daan
MP3

AAC
070-P ‘Tiyakin ang mga Bagay na Higit na Mahalaga’
MP3

AAC
071-P Banal na Espiritu—Kaloob ng Diyos
MP3

AAC
072-P Linangin ang Katangian ng Pag-ibig
MP3

AAC
073-P Umibig Nang Masidhi Mula sa Puso
MP3

AAC
074-P Ang Kagalakan kay Jehova
MP3

AAC
075-P Mga Dahilan Natin Para Magalak
MP3

AAC
076-P Si Jehova, Diyos ng Kapayapaan
MP3

AAC
077-P Maging Mapagpatawad
MP3

AAC
078-P Mahabang Pagtitiis
MP3

AAC
079-P Ang Kapangyarihan ng Kabaitan
MP3

AAC
080-P Ang Katangian ng Kabutihan
MP3

AAC
081-P ‘Bigyan Mo Kami ng Higit na Pananampalataya’
MP3

AAC
082-P Tularan ang Kahinahunan ni Kristo
MP3

AAC
083-P Kailangan Nating Magpigil sa Sarili
MP3

AAC
084-P "Ibig Ko"
MP3

AAC
085-P Isang Lubos na Gantimpala Mula kay Jehova
MP3

AAC
086-P Tapat na mga Kapatid na Babae
MP3

AAC
087-P Tayo’y Isa Na
MP3

AAC
088-P Mga Anak—Ipinagkatiwala ng Diyos
MP3

AAC
089-P Sabi ni Jehova: “Magpakarunong Ka, Anak Ko”
MP3

AAC
090-P Kagandahan ng Ulong May Uban
MP3

AAC
091-P Aking Ama, Diyos, at Kaibigan
MP3

AAC
092-P “Ipangaral ang Salita”
MP3

AAC
093-P “Pasikatin Ninyo ang Inyong Liwanag”
MP3

AAC
094-P Nasisiyahan sa Mabubuting Kaloob ng Diyos
MP3

AAC
095-P ‘Tikman at Tingnan na si Jehova ay Mabuti’
MP3

AAC
096-P Hanapin ang mga Karapat-dapat
MP3

AAC
097-P Humayo, mga Ministro ng Kaharian!
MP3

AAC
098-P Paghahasik ng Binhi ng Kaharian
MP3

AAC
099-P Purihin ang Bagong Hari ng Lupa
MP3

AAC
100-P Tayo’y Hukbo ni Jehova!
MP3

AAC
101-P Ipinahahayag ang Katotohanan ng Kaharian
MP3

AAC
102-P Makiawit ng Awit Tungkol sa Kaharian!
MP3

AAC
103-P “Sa Bahay-bahay”
MP3

AAC
104-P Papurihan si Jehova
MP3

AAC
105-P Kalangitan—Lumuluwalhati sa Diyos
MP3

AAC
106-P Ang Pakikipagkaibigan kay Jehova
MP3

AAC
107-P Halikayo sa Bundok ni Jehova
MP3

AAC
108-P Purihin si Jehova Dahil sa Kaniyang Kaharian
MP3

AAC
109-P Ibunyi Panganay ni Jehova!
MP3

AAC
110-P Mga Kamangha-manghang Gawa ng Diyos
MP3

AAC
111-P Tatawag Siya
MP3

AAC
112-P Dakilang Diyos, Jehova
MP3

AAC
113-P Salamat sa Salita ng Diyos
MP3

AAC
114-P Ang Sariling Aklat ng Diyos—Isang Kayamanan
MP3

AAC
115-P Gawin Nating Matagumpay ang Ating Lakad
MP3

AAC
116-P Ang Liwanag ay Lalong Nagniningning
MP3

AAC
117-P Dapat Tayong Maturuan
MP3

AAC
118-P Tanggapin ang Isa’t Isa
MP3

AAC
119-P Halika at Guminhawa!
MP3

AAC
120-P Makinig at Sumunod Upang Pagpalain Ka
MP3

AAC
121-P Patibayin ang Isa’t Isa
MP3

AAC
122-P Laksa-laksang Kapatiran
MP3

AAC
123- Mga Pastol—Kaloob na mga Tao
MP3

AAC
124-P Maging Mapagpatuloy
MP3

AAC
125-P Magpasakop sa Teokratikong Kaayusan
MP3

AAC
126-P Aming Pagpapagal Dahil sa Pag-ibig
MP3

AAC
127-P Isang Dakong Nagtataglay ng Pangalan Mo
MP3

AAC
128-P Ang Tanawin ng Sanlibutang Ito ay Nagbabago
MP3

AAC
129-P Manghawakang Mahigpit sa Ating Pag-asa
MP3

AAC
130-P Ang Himalang Buhay
MP3

AAC
131-P Si Jehova, Tagapaglaan ng Pagtakas
MP3

AAC
132-P Isang Awit ng Tagumpay
MP3

AAC
133-P Hanapin ang Diyos Para Maligtas
MP3

AAC
134-P Kapag Naging Bago ang Lahat ng Bagay
MP3

AAC
135-P Magbata Hanggang sa Wakas
MP3

AAC